Shish Mahal

60-68 Park Road
Glasgow
G4 9JF
0141-334 7899